Taggat med: cyberförsvar

Så hanterar Er organisation en cyberincident

Så hanterar Er organisation en cyberincident

Jag blir kontaktad då och då av organisationer som behöver hjälp att hantera cyberincidenter. Som tur var så lämnar de flesta incidenter någon form av spår som gör det möjligt att i efterhand spåra och dra slutsatser från incidenten. Men med goda förberedelser så kan Er organisation bli bättre på att hantera incidenter.

Den första frågan du bör ställa dig är: Har Er organisation redan rutiner på plats vid en cyberincident? Om inte så börja med att efterfråga en redan nu eller upprätta en rutin.

Betänk även att de flesta incidenter uppdagas genom att en extern part kontaktar Er och informerar om en incident som drabbar Er. Därför är det bra att ha kontaktuppgifter tillgängliga till säkerhetsavdelningen såsom E-post: [email protected] eller en webbsida som upplyser om vem man ska kontakta.

Glöm inte att löpande dokumentera allt som händer och vid vilka tidpunkter. Upprätta även en incidentrapport som ni uppdaterar hela tiden.

Koordinera och informera

Vem är det som bör informeras om incidenten. Finns det en säkerhetschef eller IT-säkerhetschef? Bör VD och styrelse snabbt informeras samt press-avdelning om externa frågor börjar att inkomma från allmänheten eller journalister.

Följande bild kommer från NIST SP 800-61r2 och beskriver hur kommunikation kan ske till och från ett Incident Response Team:

Isolera och begränsa

Att snabbt isolera och begränsa incidenten är också en viktig faktor, men betänk även att om det är ett pågående intrång så kan personen eller personerna i fråga ändra sitt beteende om de upptäcker att de blivit bortkopplade eller upptäckta.

Ett exempel på hur en server eller klient kan isoleras är att helt enkelt att fysiskt koppla bort den från nätverket och låta den fortsätta köra.

Säkra bevis

Att snabbt se till att säkra bevis efter incidenten är viktigt. För desto längre tid som går desto mer bevis kan gå förlorade. Det kan röra sig om ram-minne som försvinner om en server eller klient stängs av eller logg-filer som roteras och raderas efter en viss tid.

Titta vilka brandväggsloggar ni har, E-postloggar och AD-loggar samt andra relevanta loggfiler. Säkra upp dumpar av RAM-minne, hårddiskkopior och annat.

Det kanske är så att ni även måste kontakta en extern driftpartner eller organisation för att erhålla loggfiler.

Utreda omfattningen

Om det är ett intrång så är det viktigt att utreda exakt vilka system som drabbats av intrånget. Vid en överbelastningsattack så är det bra att veta vilka system som attackeras. Och när det gäller informationsläckage så måste ni veta exakt vilka uppgifter som ni blivit av med när, samt hur.

Vilka legala skyldigheter har organisationen och regelverk är det som måste följas såsom GDPR? Där det är 72 timmar som ni har på Er att informera Datainspektionen om personuppgiftsincidenter.

Rensa upp och återställ

Först och främst rekommenderar jag alltid att installera om och börja om från början. Men det är sällan så lätt i en komplex IT-miljö där det finns hundratals servrar och kanske tusentals användare och klienter.

Återställning handlar oftast om att rensa upp innehåll i databaser, se över användare och patcha eventuella system om sårbara produkter utnyttjas.

Lär av incidenten

Att dra relevanta slutsatser och förbättra på sitt cyberförsvar är något som Er organisation ska göra efter och under en incident. En incident är sällan en enskild isolerad händelse och har det inte hänt innan så kommer det troligtvis att inträffa en incident.

Hur kan ni upptäcka attacker tidigare och förbättra på rutinerna för att återställa verksamheten och minska påverkan i den operativa verksamheten.

Betänk även att en incident kan dra ut på flera dagar, veckor eller månader. Därför är det viktigt att ni har en eller flera som kan rotera huvudansvaret för incidenten vilket bidrar till bättre uthållighet. Därav också det viktiga med att dokumentera allt, så det blir lättare att lämna över och följa upp.

Utbildning

Jag skulle nästan påstå att organisationer som övar, informerar samt utbildar sin personal löpande i att hantera incidenter kommer att bli bättre på att hantera dessa den dagen de uppstår.

Att alla i organisationen känner till hur de ska hantera och identifiera incidenter är av stor vikt. Och om ni känner att det finns brister i dagsläget så tveka inte att ta in hjälp, det finns många företag som hjälper till med alla steg jag har listat i detta blogginlägg.

Har ni inte rutiner på plats i dagsläget så ta en titt på NIST Special Publication 800-61 revision 2 som tar upp mycket av det jag skriver om i detta blogginlägg.

Cyberförsvarsdagen 2019 eftermiddag

Detta inlägg sammanfattar eftermiddagen på Cyberförsvarsdagen 2019 som anordnas av SOFF tillsammans med MSB, FRA och Försvarsmakten. Förmiddagen kan du läsa om här.

Stöd mitt bloggande via Patreon: https://www.patreon.com/kryptera

Den internationella kontexten och dess påverkan på Sverige

Moderator: John Ahlmark, kommunikatör FRA

Supply Chain Security

Pia Gruvö, chef avdelningen för krypto och it-säkerhet Must

Pia Gruvö

Pia berättar hur allt hänger ihop, för när jag började för 30 år sedan i branschen så fokuserade vi på algoritmer i kryptoapparaterna. Sedan blev det fokus på lådorna och nu tittar vi också på Supply Chain Cyber Security. Vi är bl.a. rädda för exfiltration via bakdörrar eller om man stänga ner eller styra system via bakdörrar.

Högassuransprodukter är de produkterna vi måste ha mest företroende för. Sådana produkter är exempelvis kryptoprodukter och vi väljer framförallt svenska produkter och detta har nu även Regeringen insett.

Ett exempel där det gick fel är en kryptoleverantör som anlitade en underleverantör som tillverkade kretsar. Och maskinen för att tillverka dessa kretsar var anslutna mot internet.

Man måste köpa komponenter från andra länder till kryptosystem. Då måste vi bygga system så att om det följer med en bakdörr så blir den isolerad och inte kan göra någon skada. Försvar på djupet är viktigt samt de mest kritiska produkterna måste komma från företag som man har förtroende för.

Outsourcing

Kommendör Jan Kinnander, Chef för Säkerhetskontoret på MUST

kmd Jan Kinnander MUST

Jan börjar med att berätta om vad MUST är och de tre delar som MUST består av och att han är chef för den militära säkerhetstjänsten. Pia är chef för en av delarna under mig som jobbar med krypto och it-säkerhet, vi har också en enhet som jobbar med kontraspionage samt en del som jobbar med säkerhetsskydd.

Han berättar även att underrättelsetjänster är lata, de tar den enklaste vägen in när de vill göra intrång. Det är ett högt tryck när det gäller intrång mot underlverantörer och det beror på flera saker såsom att det är många ägg i samma korg, många har ett svagare skydd än exempelvis än en myndighet. Även kan en leverantör ha flertalet underleverantörer. Att säkerhetspröva utländsk personal är ett stort problem då vi inte har lika mycket information.

Just när det gäller leverantörer så ingår detta i säkerhetsskyddsförordningen från och med 1:a April 2018. Som tillsynsmyndighet har vi större möjligheter att exempelvis att stoppa en upphandling.

Brister som Jan Kinnander, Chef för Säkerhetskontoret på MUST ser gällande outsourcing:

 • Säkerhetsanalys
 • Säkerhetsprövning av personal
 • Tidsförhållanden

Och tillstryker att ansvar inte kan outsourcas. Är det här slutet för outsourcing? Nej, men vi måste ha en större transparens. En större kunskap vilka krav som ställs på myndigheten och hur dessa uppfylls.

Utkontraktering och överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet – Förslag till kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen

Stefan Strömberg, särskild utredare Utredningen om vissa säkerhetsskyddsfrågor

Stefan Strömberg

Säkerhetsskyddslagstiftningen har utvidgats och omfattar en utökad skyldighet att ingå säkerhetsskyddsavtal. Tidigiare så behövdes exempelvis inte säkerhetskyddsavtal vid samarbeten exempelvis. Men samarbeten som går fortlöpande mellan myndigheter är dock undantagen. Nya säkerhetsskyddslagen har även nya tångsmedel. Viktigt är även en proportionalitet

Stefan berättar om skillnaden mellan lag och förordning.

Försvarsmakten och Säkerhetspolisen blir samordningsmyndigheter för tillsynsmyndigheter. Nytt är även en anmälningsskyldighet samt sanktionsavgift som beslutas av tillsynsmyndigheten.

Säkerhetsskyddschefen blir obligatorisk för alla verksamheter som driver säkerhetsskyddad verksamhet men yttersta ansvaret är hos GD eller VD. Avtalet är också en viktig del och inte bara nya säkerhetsskyddslagen.

Panelsamtal – Hur ändrar vi säkerhetsbeteendet?

 • Christer Samuelsson, head Cyber security CGI
 • kmd Jan Kinnander, chef säkerhetskontoret Must Försvarsmakten
 • Pia Gruvö, chef avd. krypto och it-säkerhet Must Försvarsmakten
 • Stefan Strömberg, särskild utredare

Först berättar Christer att han är från det privata och att samverkan är viktigt och att vi förstår varandra mycket bättre och vi förstår våra brister vilket är bättre vid våra upphandlingar.

Moderator John Ahlmark från FRA frågar Stefan om de nya lagarna och om de verkligen behövs. Och Stefan säger att det eg. är lite tråkigt att detta behövs men har tyvärr blivit ett måste. Avdramatisera genom att göra det till en fråga för alla som jobbar på ett företag.

Jan säger att regelverket är värdelöst. Det är att det används på rätt sätt, det handlar om attityder och kunskap.

John frågar om nya regelverket kan hämna istället för att ge verkan? Javisst kan det var så men vi måste alla prata om detta.

Pia är den som fått flest frågor under sitt tal. Och många handlar om ett land 10 timmar mot öst och eventuella bakdörrar, men Pia framhåller att eventuellt är läckorna efter Snowden som är det stora problemet. Alla bakdörrar som NSA stoppat in i produkter.

Tjänstemannaansvar? Vi måste komma rätta till med problemen och inte hänga ut någon. Många gånger har det också handlat om en kommunikationsfråga, gällande exempelvis inom Transportstyrelsen säger Jan.

Metoder och verktyg för cyberförsvar

Moderator: Annika Biberg, principal security consultant Nixu

MITRE:s attackramverk ATT&CK – Processer och tekniker för att upptäcka angripare inne i ditt nätverk

Mattias Almeflo, principal security consultant Nixu

Mattias Almeflo

Mattias berättar om ramverket ATT&CK som utvecklats av det oberoende och icke vinstdrivande företaget MITRE. Förkortningen står för Adversarial Tactics, Techniques and Common Knowledge. Ramverket fokuserar mycket på post-exploitation, dvs redan när angriparna finns i nätverket.

Även så bygger ramverket helt på empirisk data och är således rejält underbyggt. Det som ATT&CK även gör är att den går att använda för att attribuera och spåra till angripare på exempelvis landsnivå. 43% av alla attacker går att härleda till specifika länder.

LOLBins är fillösa attacker och har funnits sedan 2014 och där ser man en ökning. Mer än hälften av alla attacker enligt en källa använder LOLBins såsom Powershell.

”Living of the land” och detta är något som ATT&CK hjälper till att upptäcka. TTP:er används för detta och togs fram efter den första APT1-rapporten, Mattias använder även Biancos ”Pyramid of Pain”:

Bästa av allt är att det är gratis och du kan även använda ATT&CK för att göra benchmarks för att jämföra IT-säkerhetsprodukter.

CIS20 grundläggande kontroller och exempelvis en IT-säkerhetsprodukter såsom Tripwire kan visa på att dessa två inte täcker upp allt genom att titta i ATT&CK.

Panelsamtal – Vad kan ATT&CK bidra med idag?

 • Mattias Almeflo, principal security consultant Nixu
 • Robert Jonsson, btr. chef CERT-SE/MSB
 • Ammi Lovén, seniorkonsult Secana

Moderatorn Annika frågar om det här är ett bra ramverk? Ja tycker både Robert och Ammi och Robert tillägger att det är bra för att alla pratar samma språk. MSB använder inte själva men berättar gärna för andra hur de ska arbeta.

Mattias, har du några praktiska exempel på hur man ska ta till sig ramverket? Ja, exempelvis när man arbetar med härdning av system så kan man när man är klar med härdningen se om man åtgärdad allting. Även kan du testa din förmåga att upptäcka attacker och vart era luckor är.

Ammi tycker även att ATT&CK-ramverket kan användas för övningar.

Mattias säger att Lockheed Martins Cyber Kill Chain och ATT&CK överlappar även. Ena utesluter inte det andra och man bör inte lägga alla ägg i samma korg.

Att säkerställa Sveriges framtida cyberförmåga

Moderator: Klas Lindström, VD och grundare 4C Strategies

Framtidens säkra IT-miljöer

Madeleine Kempe, cyber security program manager Saab

Madeleine Kempe

Madeleine berättar om framtidens utmaningar och hur vi ska hantera arvet. Vi har nya system som ska utvecklas och vi måste även ta hand om legacy. Vi har bl.a. KSF 3.1 och ISO-27000 att förhålla oss till. Men snart även säkerhetsskyddslagen och NIS-direktivet.

Fyra principer för säkra lösningar enligt Madeleine Kempe som är cyber security program manager på försvarsföretaget Saab:

 • Säkerhet från grunden
 • Standard
 • Kategorisera, klassificera
 • Tydlig styrning

Panelsamtal – Hur stärker vi Sveriges cyberförsvarsförmåga?

 • Lars Nicander, enhetschef ISSL och CATS FHS
 • Dag Ströman, chef CSEC FMV
 • övlt Patrik Ahlgren, chef Cyberförsvarssektionen LEDS CIO Försvarsmakten
 • Madeleine Kempe, cyber security program manager Saab

Dag ströman säger att vi måste anta att angriparna är i våra system. Klas frågar Patrik vad som är viktigt för Sveriges cyberförsvarsföråga och Patrik berättar att alla måste vara medvetna om hotet. Man måste konstruera dessa system med säkerhet i åtanke och inte hela jobba reaktivt.

För Försvarsmaktens del så måste vi ha funktionalitet i våra system så vi behöver alla tre förmågor. Vi behöver även förmågor att attackera och skydda IT-system säger Patrik Ahlgren.

Men hur ska privata aktörer få koll på hotet? Jo vi alla myndigheter såsom MSB, Försvarsmakten och Säkerhetspolisen har ett gemensamt ansvar.

Lars Nicander säger att vi måste ha en cybersäkerhetskoordinator hos statsrådsberedningen i Regeringen. Vi har haft 7 st utredningar och alla har lagt fram en strategi. Bästa svepskälet till att vi inte har det är att alla säger att vi har ansvarsprincipen.

Dag tycker att vi ska skapa en nationell styrmodell för cybersäkerhet istället för att använda silosar och alla uppfinner eget.

Kanske titta på den norska modellen med en myndighet som har större ansvar. Patrik tror dock inte på en ny myndighet, men absolut på en cybersäkerhetskoordinator. Främst för att koordinera cybersäkerheten inom Regeringskansliet. Vart leder resan med ett cybercenter?

Alltid viktigt med kommunikation mellan totalförsvarsmyndigheter. Dag frågar vilken som skulle vara den allvarligaste incidenten? Alla produkter som innehåller samma sårbarhet som kan utnyttjas av en angripare: monokultur. En angripare skulle kunna slå djupt och brett.

Politikerdiskussion

Moderator: Johan Wiktorin, director intelligence PwC

 • Niklas Karlsson (S) Ordförande Försvarsutskottet
 • Beatrice Ask (M) Vice Ordförande Försvarsutskottet
 • Daniel Bäckström (C) Ledamot Försvarsutskottet

Johan frågar hur vi skapar en sund säkerhetskultur i Sverige? Säkerhetskulturen är väldigt varierande beroende på vem man pratar med. Man måste öka medvetenheten på ett bredare plan. Vid rekrytering av chefer och det är alldeles för dyrt när det går åt skogen. Vi hade förr fluor-tanten men vi måste nu ha en cyber-tant säger Beatrice. Någon som kommer och påminner om och om igen. Vi är väldigt naiva idag och man behöver bara säga Transportstyrelsen eller Svenska kraftnät.

När det gäller internationella diskussioner om cyberattacker så pågår det fria kriget och Kina är inte intresserade av att diskutera detta.

Attacker mot det politiska systemet är också farligt. Läckta medlemsdatabaser från partier är inte bra och även när människor utger sig för att vara Beatrice Ask.

Vilka är de värsta attackerna? En mycket snabb aggregerad attack som slår ut mycket innan vi hinder reagera. Attacker mot hälso- och sjukvårdssystem som kan släcka liv. Attacker mot logistik och transporter i samhället.

Siggesigge var ett lösenord som användes inom valrörelsen för något år berättar Niklas. Scenarion som bygger på att grupper som ställs mot grupper är ett problem och att det inte går att lita på information som man får säger Beatrice.

Beatrice lärde sig på 112-dagen att man ska öva analogt. Man blir då ställd!

Niklas säger att våra mediavanor förändras och vår konsumtion blir digitaliserad och individualiserad.

Är 5G ett nationellt säkerhetsintresse? Det är en komplicerad och svår fråga säger Beatrice och den har många bottnar. Vad är det värsta scenariot och hur kan det hända?

När det kommer snabba kriser i samhället så är inte alltid våra budgetsystem förberedda. Det är givetvis billigare att investera i flygplan än att skogen brinner ner.

Kompetensförsörjning?

En specifik utbildning inom försvaret såsom tolkskolan för de som är intresserad av cybersäkerhet. Försöker bygga en rekrytering på frivillighet inom Hemvärnet.

Myndigheter som upptäcker saker såsom FRA måste även ha befogenheter att agera. Underrättelseförmågan är central i sammanhanget och ställer krav på tid och ledningssystem. Vi måste också bygga upp det psykologiska försvaret, bygga upp en vilja att försvara vårat land.

Kopplingen mellan hybridkrigföring, AI och forskning är viktig och FOI kommer att få mer pengar. Biologiska vapen är också något som oroar oss i statsrådsberedningen.

FRA årsrapport 2018

Myndigheten FRA har precis släppt sin årsrapport för verksamhetsåret 2018 och jag har läst den. Rapporten trycker mycket på hur FRA medverkar till att höja den nationella säkerheten när det gäller cyberförsvar. Även har fokus inom myndigheten legat på påverkansoperationer runt valet.

Statliga cyberattacker pågår ständigt och ökar

FRA årsrapport 2018

Fler myndigheter och statligt ägda företag har installerat det tekniska detektionssystemet TDV och en ny ändring som FRA jobbar på är att även ha möjlighet att avbryta pågående attacker. Rapporten pekar på att TDV har under året lyckats upptäcka flertalet avancerade intrångsförsök mot svenska mål.

Bli månadsgivare och stöd mitt bloggande via Patreon >

Ett nytt signalspaningsfartyg är under uppbyggnad och byggs i Polen av varvet Nauta, detta nya fartyg kommer att ersätta HMS Orion. Detta nya fartyg kommer även ha en ny teknikplattform som parallellt utvecklas och införskaffas.

Att främmande stater angriper Sverige och kartlägger totalförsvaret samt identifierar samhällets sårbarheter är något som framgår i rapporten. Även framgår det att spioneri där forskningsresultat, utvecklingsprojekt och patentansökningar används för att hitta genvägar av företag i andra länder.

Tittar vi på hur angrepp kan se ut där angriparen vill få fotfäste i nätverk under en längre tid och vid ett senare tillfälle vill påverka samhällsviktiga funktioner skriver FRA enligt nedan citat. Detta kräver dock att det otillbörliga tillträdet kan överleva under flera år och min bedömning är att supply chain (inköpskedjan) då påverkas med hjälp av exempelvis hårdvaruimplantat.

Att skaffa sig otillbörligt tillträde till de nätverk som styr samhällsviktig verksamhet kan också göras med målet att vid ett senare tillfälle störa eller slå ut samhällsviktiga funktioner.

FRA årsrapport 2018

FRA årsrapport 2018 kan du ladda hem här:

HMS Orion A201. Bild CC BY Wikipedia

Cyberförsvarsdagen 2018

Säkerhets- och Försvarsföretagen (SOFF) ordnar tillsammans med MSB och Försvarsmakten årligen ett konferensevent – Cyberförsvarsdagen. I år 14 februari med tagline ”Cybersäkerhet i nationens intresse”. Enligt SOFF: ”På deltagarlistan finns bland annat cirka 140 personer från ett 20-tal myndigheter, cirka 120 personer från ett 50-tal företag samt en stark uppställning från bland riksdagen och departementen.”

Jag heter Robin von Post och blev utlånad av Sectra, utsänd av Kryptera.se för att sitta i publiken och grubbla och fånga essensen av det som presenterades.

INTRODUKTION

Nils Schwarz, stf GD MSB

 • Ledningarna har fått verkligen fått säkerhet på sina bord!
 • En Norgehistoria – Det har gjorts ett intrång med administrativ behörighet och ”kontaminerat” ett norskt sjukhus. Men man kan inte stänga ner sjukhuset och få bort intrånget. Man är för beroende av driften.
 • Vi måste ta in i våra riskmodeller att störningar kan användas för att distrahera
 • Säkerhet är en löpande process men vi jobbar väldigt hårt med att öka den grundläggande nivån på säkerhetsnivån – En bra bas att stå på. Viktig uppgift för MSB.
 • Det är viktigt med samverkan – Sverige är ett litet land. Det är bra – för då kan vi bygga tillit!

Fredrik Robertsson, CIO Försvarsmakten

Administrativa – Informationssäkehets-strategi fastslagen.

Även praktiska saker pågår inom försvarsmakten.

Regleringsbrevet sedan ett antal år – Jobbar hårt med uppdraget att bygga ett cyberförsvar.

SPELPLANEN

Inledning, Peter Hultqvist, Försvarsminister

Sverige är ett av de mest uppkopplade i världen. Vilar på digitala grunder.

Cyberattacker med typiskt politiska mål. Val o elförsörjning o finansiell.

Även Sverige har drabbat av attacker (Media – enskilda företag)

Med grund i Försvarspolitiska beslutet 2015 byggs en robust cybersvarsförmåga.

Denna skall kunna verka både i fred och krig. FM & FRA jobbar gemensamt för att skapa det som kallas – ”Aktiv förmåga”.

Kritisk infrastruktur – drar nytta av men blir även sårbar på grund av teknikutvecklingen

Arbetet i att skydda ”det MEST skyddsvärda” initieras i Regleringsbrev 2018

Säkerhetstjänst – Signalspaning – Försvarsmakten

FRA kan under en månad se 10000 ”Aktiviteter med skadlig kod som kan härledas till de aktörer som FRA följer”.

Vi är utsatta för informationsinhämtning kring Sveriges Försvarsförmåga, Politiska intentioner, Svensk forskning

Där ÄR fortfarande för lätt att lyckas med Spear Phishing o Denial of Service-aktiviteter

Ännu mer allvarligt – slå ut kritiska funktioner i samhället!

Aktiva förmågan bidrar till en så kallad ”tröskeleffekt”

Hultqvist pushar för värdet av Sensorer för att detektera angrepp

Militära försvaret BEROENDE av att det civila samhället stöttar. Viktigt konstaterande – svårare att dra gränsen mellan civil/militär – Stärkt Totalförsvar viktigt!

Säkerhetsskyddsförordningen har förändrats så att Försvarsmakten eller Säkerhetspolisen skall involveras när man skall utkontraktera verksamhet.

Förändringstakten är exceptionell! Men viktigt att se VAD som ändras och vad som består!

Fundamenta kvarstår i försvarspolitiken – Stater har alltid arbetat med informationsinhämtning o påverkan för att på så sätt uppnå strategiska o taktiska fördelar. Cyber är bara en ny domän.

Antagonistiska aktörerna har ALLTID funnits där!

Hög kompetens är en svensk styrka!

Moderator: Vad är kritisk framgångsfaktor i offentlig privat samverkan

PH: Medvetenhet föder aktivitet!

Moderator: Valår – Specifika aktiviteter?

PH: Bygga stegvis o långsiktigt. Stabilitet för att nå rätt resultat.

Richard Oehme, Director, PwC, tidigare enhetschef MSB – Upptakt & Nuläge

Cybersäkerhet har gått från 10 till 4:e plats på ledningsnivån i en årlig PwC-undersökning.

IT-utvecklingen pågår i expressfart – Vidtagna säkerhetsåtgärder hänger INTE med. Det kräver en ny inställning! Tar upp tex. avbrott 2016 i Flygtrafikledningen och i sjukhusmiljöer, apotekssystem.

Richard pushar för DNSSEC – Karta över Sverige. Det ser bra ut – OK, men inte bra.

Pushar även för MSB-kartan från CERT.se – Infekterade datorer i Sverige.

Detta är en fråga om Grundhygien i samhället!

Listar hotaktörer:

 • Nationalstater
 • Hacktivister
 • Organiserad Brottslighet
 • Cyberterrorister
 • Insiders

Upseendeväckande attacker:

2010 – Stuxnet – Anden släpptes ut ur flaskan

2017 – Cloud Hopper – Även Sverige drabbat

På Darkweb finns sedan några år  – Steg för steg-verktyg för att bygga ditt skräddarsydda attackkod – visar skärmbilder.

Vi har även viktiga globala beroende – Undervattenskablar! Vi har haft störningar på dessa både pga naturkatastrofer och mänskliga. Taiwan 2006 – Stor jordbävning förstörde en mängd undervattenskablar

Sabotage utanför Afrika. Kanske är en Svart Svan? Hur mycket av samhällskritiska funktioner skulle sluta fungera?

Riktar blicken mot Cyber Supply Chain-risker – Antagonister kommer rikta sig på de svagheter som finns i denna kedja!

2007 – Operation Orchard – Syrien

https://sv.wikipedia.org/wiki/Flygbombningen_av_Al_Kibar-anl%C3%A4ggningen

6 september – Israel hackade in och injicerade falska radarbilder i det syriska luftövervakning för att ostört kunna bomba bort en fabrik som man trodde byggts för att anrika uran.

Min något dystra bild – Om någon VILL stänga ner Sverige – så KAN de göra det.

MEN vi är ett litet land som kan göra mycket tillsammans!

Måste även lösa upp knuten mellan privat o offentlig samverkan.

Erik Wennerström, GD Brå, Strategi och Avgränsning/Begränsning

Nationell Säkerhetsstrategi fyller drygt ett år! Signalerar – En robust förmåga hos försvaret

NISU-utredningen

Nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet

http://www.regeringen.se/rattsdokument/skrivelse/2017/06/skr.-201617213/

·       Prio 1

Säkerställa en systematisk o samlad ansats

·       Prio 2

Öka säkerhet i nätverk, produkter o system

·       Prio 3

Stärka förmågan att förebygga, upptäcka o hantera cyberattacker o andra IT-incidenter

(NIS-direktivet)

·       Prio 4

Öka möjlighet att förebygga o bekämpa IT-relaterade brottslighet (Inhämtning)

SE3-centret på polisen

·       Prio 5

Öka kunskap o främja kompetensutveckling

·       Prio 6

Stärka det internationella samarbetet!

Kommenterade ang toppmötet i DAVOS

Nationella Strategin: Sverige skall vara en ledande digital aktörer i Världen.

Internationell undersökning är Sverige på plats 3 i hur bra vi är på att ta till oss och använda IT.

Detta är baserat på perception – hur ANDRA länder ser på Sverige.

DOCK: I kategorin ”Countries best prepared agains Cyber attacks”

2016 – Vi fanns inte ens på kartan.

2017 – plats 17! Åtminstone tycker andra länder att vi har börjat agera på detta plan.

Sedan 1990 har statens inflytande ”direkta maktutövning” monterats ner pga

·       Kommunalisering – devolverat ner på komunal nivå

·       Bolagisering av statlig verksamhet

·       Privatisering av utförande (upphandling)

·       Juridifiering (domstolsbeslut istf regeringsbeslut)

·       EU (nästa område som glidit ur regeringens grepp)

Fråga: Varför har inrapporteringen till CERT.se MINSKAT sedan sedan obligatoriska kravet på incidentrapportering trädde i kraft?

Erik: Passar vidare denna fråga till MSB

MSB: Pass

Hosuk Lee-Makiyama, ECIPE, Ekonomiska effekter av spionage

Fakta: ALLA länder spionerar.

Dock – Få länder som spionerar på kommersiella verksamheter i syfte att ge informationen till sina lokala konkurrenter. Detta har blivit handelspolitisk fråga! Mn har gjort beräkningar att detta kostar 55 miljarder euro per år. Hur kan vi veta detta? STASI-arkiven ger oss vilka ekonomiska effekter spionage ger.

Kina kan öka sin export med 30% mha Spionage.

Konstaterade fall i Europa – 12 fall – Tillverkning Kemikalier, Biltillverkning mm Skruv&Mutter. Det är ”vanliga” industrier som drabbas.

8 från Kina

2 från Ryssland

Vad leder sanktioner och åtgärder till?

Kina stänger ner sin marknad! Och Europa åker med på samma badvatten som USA.

Panel – SÄPO/FRA/FM – Hotbilden idag o vikten av att samverka!

Dag Hartelius, GD FRA

Fredrik Robertsson CIO FM

Charlotte von Essen, bitr GD SÄPO

DH: Hotet utvecklas o växer. Efterfrågan på stöd från FRA från den mest skyddsvärda verksamheten ökar.

CvE: Säkerhetsskyddet – Vi har 600 verksamheter som vi har ansvar o tillsyn över.

Vi ser framförallt 3 saker

·       Bristande säkerhetskultur

·       Otillräckliga säkerhetsanalyser – saknar insikt i vad som skall skyddas o hur

·       Bristfällig utkontraktering

DH: Cloud Hopper avancerat angrepp av en statsaktör.

Tyvärr så måste man sprida sina behörigheter – när man utkontrakterar.

FR: Samverkan. I praktiken?  På regeringens uppdrag möts o samverkar vi OFTA.

Detta bygger en medvetenhet o förståelse.

CvE: Samhället behöver jobba med:

·       IT- och Informationssäkerhet

·       Personalsäkerhet (man måst se till att man har lojal och kompetent personal)

·       Fysisk säkerhet

FR: Snabbhet! Det är ett problem vi behöver addresser. Vi är inte konstruerade för att hantera dessa snabba förlopp.

CvE: Måste nyttja vår GEMSAMMA kraft för att bemöta utmaningen.

FR: Viktigt att hitta modeller för att ta tillvara på spetskompetenser i privat verksamhet!

CvE: Valår – Erfarenhet från tidigare valrörelser tas i beaktande. SÄPO har uppdrag att skydda förtroendet för valprocessen och att det kan genomföras på ett säkert sätt.

Öka medvetenheten runt information kan påverkas och hur man skall skydda sig.

DH: Påverkansoperationer. Blanda annat informationsstölder – vi stöttar Säpo!

Vi måste även värna den svenska kryptoindustrin!

FR: Lägstanivån behöver hissas upp! Framförallt kring samhällskritiska verksamheter.

FR: Plikt är EN väg in för att lyckas med kompetensförsörjning – men vi måste se bredare på utmaningen!

UNDER ATTACK

Pål Wrange, Professor Stockholms Universitet, Risker verktyg och politik – en internationell överblick

Som Cybermedborgare ser man dock inte världskartan med gränser.

Måste sätta Regler o Normer o ansvar för stater!

Medel för samarbete – Bindande o icke-bindande regler – Informellt samarbete o Trakter

Det är dock mycket vaga regler o oklart hur nuvarande regler kring suveränitet i cyberrymden

Kan man svara på ett cyberangrepp med ett kinetiskt?

Är påverkansoperationer legala?

Finns en mängd besvarade frågor i cybervärlden!

GGE klargjorde vissa grunder, MEN det blev inte konkret.

Det man dock fastslog 2013 var att Folkrätten GÄLLER

INGA Internationella traktater – saknas Bindande avtal!

Talar tyst om vad man anser…

Folkrätten skapas genom att ”Ngn gjorde så här” – Är det OK? – den diskussionen pågår inte.

Spioneri KAN utgöra suveränitetskränkningar – men otydligt.

Problem uppstår vid attribuering. Man må ha välgrundande misstankar.

Tex Estland 2007. Hade Ryssland ett sekundärt ansvar för att privata aktörer inte attackerar?

Vad är det då som pågår:

·       FN: Group of governmetal Experts (GGE)

Rapport 2013 – men 2017 strandade dessa diskussioner pga konflikter mellan stormakter och definition av Terrorism. Behovet kvarstår dock.

·       International Code of Conduct – Rysslands förslag

·       FN har Internet Governance Forum (EJ politiskt)

·       ITU – Tekniskt

·       UNESCO

·       G7/G20 – informella organ – diskuterar cybersäkerhetsfrågan på sistone

·       NATO – 2014 Cyberförsvarspolicy

·       2016 – EU/NATO avser öka koordineringen – Konkret men ej normskapande.

·       Tallinnmanualen – dock:

Folkrättsexperter inbjudna – akademisk produkt.
Refereras till pga i brist på annan tolkning av folkrätt i cyberrymden

·       OECD

·       OSSE – 2013  Ministerråd antog förtroendeskapande åtgärder. FÖRTROENDE! Arbetar med att konkretisera o realisera. Feature är att samarbetet med Ryssland fungerar här

·       EU

Cyber Diplomacy Toolbox

·       GCSC (Holländskt initiativ)

·       Global Conference on Cyber Space

·       Privata – Microsoft

En Digital Genévekonvention

Attribueringsinstutition

Avslutande:

Det ÄR en fragmenterad bild

Gemensamt

Man vill ha ett välfungerande Internet

Motsättningar

USA Ryssland Kina – Stormaktskonflikt

Skiftande teknisk kapacitet

David Olgart, Utvecklingsledare FM, Artificell Intelligens

Tittar på beslutsstöd mha AI – FOI hjälper till

Linköping – Tex automatisera konfiguration o styrning av CRATE (Cyber Range)

Överförd hotbild i pga pågående insatser. Personal på plats påverkas via social medier!

Cyberförsvar syftar till en Tröskeleffekt.

Bild på Cyberförvars-AI: Gulmarkerat (juli 2017)

·       AGI

·       AI for IT Operations

·       Deep Learning

·       Machine Learning

·       Predictive Analytics

Utmaningar i försvarsmakten!

·       Man måste bygga system som klarar sig utan kopplingar till uppkopplade system : On Prem-lösningar!

Behov

·       Hjälp av industrin

·       Moderna ledningssystem o effektiva

Konsekvenser

·       Genomgripande digitalisering (men med hänsyn till skyddsbehov) ger automatisering

·       Omdömeslöst AI! :o

·       Dokumentstyrt till Datacentrerat

Vägen framåt

·       Processer – Personal – Teknik

·       AI för drift o förvaltning

·       AI för upptäckt av tidigare okända sårbarheter i hård o mjukvara

·       Kompetensförsörjning viktig

·       Prov o Försök för att se vad vi har för status – Digitala Stabsassistenter!

Paneldiskussion

David Olgart, FM

Alexandra Larsson, Combitech

Robin Blokker, FRA

Christer Samuelsson, CGI

Moderator: Hur bygger vi en proaktiv förmåga?

RB: Jag är ju ute och säkerhetsgranskar ganska mycket. Det vore bra om vi fixar 90-talets problem först!

Moderator: Hur förbättra förmågan att upptäcka om man blir hackad?

RB: Bashygien o loggar!

Moderator: e-kronans införande vad ser vi för utmaningar?

RB: Jag hoppas vi har kvar riktiga pengar ”just in case”

Moderator: Vad kommer ett fullt utbyggt TDV att bidra till?

RB: Öka detekteringsförmågan av de MEST kvalificerade hoten mot de MEST känsliga verksamheterna.

Moderator: Gynnar AI angriparen eller försvararen?

DO: Vi brukar titta på att Angripare arbetar i grafer – försvarare i checklistor

RB: Datorprogram som krigar. Den som har bäst program o programmerare vinner.

Moderator: Vad är ni mest rädda för?

CS: AI får inte sätta behörigheter!

AL: AI skall ligga i linje med människors värderingar o inte i konflikt!

RB: Sverige inte vaknar i tid. Underminerar oss NU i lågintensivt

Och vi har en utmaningar! Svag förmåga pga sämre möjlighet till central styrning. Ref till Erik Wennerströms erodering av statens direktstyrningsförmåga – gör det svårt för cybersäkerheten!

RB: Som uppföljning på Cloud Hopper skrev vi en rekommendation – Bland annat pekar vi på att säkerhetsansvaret inte KAN delegeras. Om du släpper in ngn annan i ditt hus – se till att du har koll på va de gör. Övervakning!

Sarah Backman, Secana, När krisen är ett faktum – Cyberkrishantering

Ett tal med fokus på:

·       Reaktiva Åtgärder

·       Managementfokus

·       Krishantering

·       Effekten av attacken

·       Krishanterande grupper

Definition v Cyberkris

Cyberkris = Cyberincident + Karaktärsdrag Kris

Fall av Cyberkriser

·       Estland 2007 – Cyber Warfare. Överbelastningsattacker. Banker, Media, mm
Politiskt motiverade

·       Ukraina 2015 – Visade på sårbarheten i energisektorn
Möjligt test av ”sårbarhet o respons” från statlig aktör

·       WannaCry 2017 – Sjukhus o Vårdsektorn hårt drabbade. Basal cyberhygien.

Gemensamt:

·       Suddar ut gränser mellan mil-civ – geografiska – sektorer, nivåer

·       Utvecklats pga dåligt cyberförsvar

·       Motivation till ökade preventiva åtgärder först i efterhand!

Den generella Krishanteringsprocessen

·       Detection

·       Sense-making

·       Decision-making

·       Coordination

·       Meaning-making

·       Communication

·       Accountability/Learning
Detection/Sense-making

Responsgrupper tillkallas alldeles för sent – Skalar inte upp i tillräcklig omfattning.

Det gäller allmänt i kris men specifikt cyberkriser.

Decision making & coordination

Vem ÄGER krisen? Spänner över många aktörer

Beslutsfattare förstår inte tekniska aspekter

Erfarenhet saknas

Gemensamma ramverk saknas

Meaning-making/Communication

Svårt rama in o beskriva krisen

Hitta bra medel för kommunikation svårt

Frame:as i politiskt syfte

Potential

·       Förståelse för att det inte är en fråga OM utan NÄR en cyberkris inträffar

·       Preventivt arbete är värt det!

·       Ökad medvetenhet och cyberhygien av största betydelse

·       Ökat engagemang från ledning – Top-Down

·       Ökad Övningsverksamhet

·       Mer forskning om mänskligt o Mgmt o samverkan – Komma ikapp fokus på teknik

·       Bättre strukturer för informationsdelning nationellet/internationellt

Pia Gruvö, MUST, Krypto

Krypto ÄR annorlunda

·       Ett dåligt implementerat krypto – lämnar inga spår. Man kan vara avlyssnad utan att det märks!

·       Man talar inte OM för varandra när man lyckats knäcka systemen.

·       Man kan inte täppa till det som skickats historiskt om man blivit knäckt.

·       Svårt område att samarbeta på!

·       Man kan inte granska in säkerhet i efterhand!

Säkerhetsskyddsförordningen (1996:663)

·       Hemliga uppgifter får endast krypteras med kryptosystem som godkänts av Försvarsmakten

Kryptosystem består av

·       Kryptoapparat

·       Kryptonycklar

·       Regelverk

Top Secret – Skydda gigabitsänd information i 95 år framåt mot statsfinansierade aktörer

Man tittar på:

·       Algoritm/protokoll

·       Nyckelhantering

·       Röd-Svart-separering

·       Design

·       Hård/Mjukvara

·       RÖS-skydd

·       Tamper-protection

·       Utvecklingsprocesser

·       Assurans

·       …

En angripare skall hitta en nål i en höstack – När vi godkänner ett kryptosystem för rikets säkerhet skall vi garantera ”Höstacken har INGA Nålar”!

Vi jobbar med att ta fram ett helt nytt system – Meddelandekrypto – SG R SG TS/S

Moderator: Vilka utmaningar har vi framåt?

PG: Hitta processer så att vi kan hänga med tekniskt!

Samt göra det så användarvänligt som möjligt!

Carolina Dackö, Mannheimer Swartling, Tandlöst regelverk mot ekonomiskt Spionage

Internationell Handelsrätt – Legitim handel av varor o tjänster.

Regelverk mot Ekonomiskt Spionage

Det är RÄTT oreglerat.

Nationellt Säkerhetsintresse används för exportkontroll/importkontroll – Foreign Invest Screening

Tyskland Italien Frankrike – Reglemente på EU

Chinese Intelligence Law

Lagstiftning kom i juli. Lagkrav på företag att hjälpa till med informationsinhämtning till kinesiska myndigheter. Luddigt skriven men vi VET att den är bred i sin tillämpning.

En förlängd arm av staten in i det privata.

Ekonomiskt Spionage, angripbart?

Är spionage lagligt – eller är det ”Inte olagligt”… Otydligt reglerat.

Handelssanktioner skulle kunna användas som motåtgärd.

Som alltid: Tekniken ligger långt framför oss – Juridiken trampar på att hitta tolkningar o definitioner.

Centraliserad Myndighet viktigast! Få lite tänder i lagstiftningen!

Panel: Hur Höjer man säkerheten i sin organisation?

Patrik Ahlgren, FM Cybersektionen

Jacob Henricson, Foreseeti

Sara Backman, Secana

Moderator: Vad är det värsta som kan hända? Vad skall vi skydda?

SB: ”Major Breakdown” i Kritisk Infrastruktur. Hur länge klarar en större stad sig utan el?

Moderator: Vad är Försvarsmaktens roll kring säkerhet i civila samhället?

PA: Vi inriktar oss på de resurser som vi är beroende av för att kunna lösa VÅR verksamhet – inkluderande civil infrastruktur.

Moderator: Hur kan vi lyckas få bättre samverkan mellan offentlig o privata aktörer?

JH: Vi ser att Holland o UK har långtgående samarbeten mellan privat offentlig verksamhet!

PA: Tycker att vi skall närma sig andra länders lösningar med försiktighet. Vi har olika konstitutioner, olika ekonomiska muskler. Vi måste ta de lösningar som är bäst för OSS.

SB: Det måste vara en dubbelsidig vinst i samarbetet. Både parter måste se fördelen.

Moderator: Hur Skyddar man sin organsation?

SB: 1) Avsätt Resurser 2) Utbilda 3) Öva

JH: Ett stort slag i luften för sunt förnuft. Debattartikel i Svenskan i höstas. Kontroll på vad som är skyddsvärt! Alla inblandade vara medvetna om vad vi skyddar. Valprocessen –

PA: Satsa inte ALLT på en lösning – är du Bank ha två betallösningar. Kontinuitetsplanering/Reservmetoder – Om det blir svart – vad gör du DÅ?

Moderator: Vem skall göra detta?

PA: Varje myndighet o aktör har ett ansvar att detektera och skydda sin verksamhet!

JH: Varje Chef.

SB: Ytterst Ledningar o chefer. Även varje medarbetare måste känna sitt ansvar.

Moderator: Hur mycket för säkerhet kosta?

PA: Vilka värden skall skyddas? Analysen måste göras. Åtminstone.

SB: Kontinuitetsplanering – sätta en Riskaptit

JH: 4-7% av budget på sin IT-säkerhet (enligt rapporter från tex. PwC). Men viktigt att veta VAR man satsar?

ELEFANTEN I RUMMET

Björn Palmertz, CATS, FHS, Den svagaste länken – Social engineering och människans psykologiska processer ur ett påverkansperspektiv

Människor är kognitiva snåljåpar

90-talet bytte man till synen att de troligare är Motiverade taktiker.

Flexibelt olika tekniker – Motivation o målsättning ger olika strategier –

Tidsbrist, Mental belastning, Irrelevant information, Låg kunskapsnivå -> Snabba tankar med låg precision

Syftet med Social Engineering: Påverka någon att göra en handling som gynnar påverkaren.

Tips – Kurs: Influence and Social Power

Grundstrategier:

·       Ömsesidighet – Vi får ngt o vill ge tillbaka

·       Åtagande o konsekvens – Fortsätter tycka göra som vi gjort. Annars skulle samhället bli så skumt om alla byter åsikt o beteende hela tiden.

·       Socialt Bevis – Större tillit till de som verkar dela dina värderingar

·       Tycke – Uppskattning. Gemensamma drag – Positivt

·       Sällsynthet – Låg tillgänglighet/Låg kvalitet. Sällsynta värderas HÖGRE

·       Auktoritet – De flesta följer auktoritet. Både hierarkiskt o expert. Språkbruk/Titlar används

Finslipa processer för att finna även svaga signaler på ett pågående angrepp

EN åtgärd för att stävja social engineering: Kommunicera! En Öppen dialog ger en beredskap. Och en möjlighet att tänka till.

Ann-Marie Eklund Löwinder, Internetstiftelsen Sverige, Outsourcing – Judas eller Frälsaren

Vi MÅSTE göra analysen.

Många myndigheter saknar relevant upphandlings/beställar-kompetens!

Starka o självständiga IT-avdelningar – som inte vill ta hjälp.

RRV-rapporten: IT-kostnaderna särredovisas inte.

IT-projekt tar tid – generellt 18-24 månader

Välkomnar SÄPO:s samrådsfunktion vid utlokalisering av IT-verksamhet.

Vi måste skriva väldigt bra avtal o överenskommelser! Har ni inte frågat efter det kommer ni inte att få det.

Ställ krav på att man får göra en revision

Ställ krav på rapporter av incidenter/tester/drift

Ställ krav på avslutsprocess

UNDVIK risken att din molnleverantör blir ett Hotel California – Check in but never leave!

Om man RÅKAR göra rätt – så är det FEL

Man skall VETA att man gjort rätt.

Ha INTE Bråttom!

Panel: VÄGEN FRAMÅT

Åsa Lindestam (S) Hans Wallmark (M) Daniel Bäckström (C)

Åsa Lindestam (S)

Hans Wallmark (M)

Daniel Bäckström (C)

Moderator: Vilken plats har cyberfrågorna inom partiet idag?

DB: Den TAR plats. Det går fort.

HW: Ökar i Raketfart. Speciell talesperson. Incidentdrivet. Transportstyrelsen viktig händelse.

ÅL: Mitt parti höjer upp denna fråga på en hög nivå. Vi TROR vi förstår men de gamla tankarna måste förnyas. Nya lagar. Svåra frågor.

Moderator: Hur påverkar dessa frågor er till vardags?

ÅL: Beredningsmöte – Lämna telefoner o iPads lämnas i låsta skåp.

HW: Jag kör fortf med papperskalender

HW: Vi behöver ett Nationellt Säkerhetsråd med ett övergripande ansvar.  Svårt med starka myndigheter…

DB: Föreslagit ett närlingslivsråd för att kunna gynna en samverkan och informationsdelning.

HW: Vårt ansvar är att planera för Höjd beredskap o krig – kopplar till ALLA verksamheter – Delrapport 20 december. Öppna medvetenheten. ”Motståndskraft”

DB: Vart vill vi landa om 10 år? Inte bara se bakåt. Kompetensförsörjningen i alla olika storlekar av verksamheter. Kommunalt, privat, myndigheter.

ÅL: Vi i samhället behöver höja vår kompetens i allmänhet!

DB: signalera vikten av utbildning inom detta område!

HW: Det är en global konkurrens. Utbildningarna är fria för EU-medborgare. Och dessa delar vi

ÅL: Försvarsberedningen finns tankar kring hur styrkan i totalförsvaret hålls uppe. En svaghet är kommunerna.

DB: MSB måste sätta nivån för vad vi kan förvänta oss på kommunal nivå! Resursbristen är tydlig i det kommunala.

HW: Vid

·       Kris

·       Skymningsläge

·       Krig

Då går man till stadshuset.

Länsstyrelser o kommuner – Bygga upp kompetens givet försvarsöverenskommelser. Precis i startgroparna.

Vilken plats kommer Cybersäkerhet kommer få i kommande valrörelse

DB: Växande! Engangemang o insikter stärks. Gråzonsproblematiken har ännu inte diskuterats.

HW: Jag skulle gärna att det vore Nr 1 – MEN det realistiska är att det kommer avgöras kring inrikespolitiska frågor med det som är närmast vår vardag.

Charlotte Svensson, Statssekreterare, justitiedep, Makten reflektioner

3 år sedan SLL hade en Utpressningstrojan

2 månader senare receptsystem nere på Apoteket

Teknikutvecklingen och ökad internationalisering. Vårt moderna samhälle ÄR komplext.

Sverige – har ALDRIG satsat så mkt på att rusta upp!

Förra årets undersökning – I stort sett ALLA svenska använder Internet.

98% av 6-åringar uppkopplade

66% av svenskarna Swishar pengar.

Detta ger enorma vinster – men också utmaningar!

Nationella Strategin –

6 prioriteringar!

Detta Implementeras nu – regeringen har beslutat om uppdrag som bidrar till målen skall uppnås.

Tar upp NIS-direktivet och hur det även inbegriper privata aktörer!

SÄPOs veto tas upp kring utkontraktering

Imorgon fattas beslut om en ny säkerhetsskyddslag. Träder i kraft 1 april 2019.

Regeringen tar nya initiativ:

·       Nationell Kampanj mot småföretagare. Länsstyrelserna skall kunna stödja kommunerna

·       Totalförsvaret skall återuppbyggas – syftar till att skydda civilbefolkningen och stödja militära försvaret.

Beredskap måste kunna hantera påverkanskampanjer/cyberattacker och som sedan eskalerar.

·       85 miljoner 2017

·       400 miljoner 2018

Kommuner länsstyrelser mfl kan anställa mer o genomföra övningar.

Försvarsberedningen föreslår ny myndighet för Psykologiskt försvar – regeringen välkomnar detta och detta utreds nu.

Moderator: Förtroende är bra – Kontroll är bättre! Hur följer ni upp alla dessa initiativ?

CS: Har en rad tillsynsmyndigheter som följer upp.

CS hade en diskussion med sina kollegor i UK. Deras kommentar var –

Ägna inte för mycket energi att bygga om myndigheter

Vi har välfungerande FRA, MSB, SÄPO. Så instifta en ny myndighet är INTE det första vi skall göra.

Moderator: Utbildningsplatser?

CS: Måste hjälpas åt för att visa hur viktigt det är med dessa funktioner – för det räcker inte med att utöka antalet platser – måste även fylla dessa!

Beatrice Ask, Talesperson i civilförsvars- och civilberedskapsfrågor (M), Maktens reflektioner

FRA kommer som flourtanten på besök till företag och kommuner och berättar vad man skall tänka på.

Min roll är att SAMLA frågor som spänner över massa verksamheter.

Stuprörsproblematiken behöver en  Hängrännefunktion.

Har suttit med o granskat Transportstyrelsesituationen som del av KU – SÅ MKT DUMT man sett.

DOCK – Slänger en KÄNGA till Peter Hultqvist ang det fullkomligt galna i att ”förbjuda all utkontraktering”

Folk i vår ålder som lutar sig tillbaka och säger – det HÄR förstår inte jag – det får ungdomarna ta hand om. SKÄRP ER! Kompetensen måste upp på bred front!

Sverige är ett av de FÅ länder där man INTE ställer krav på Bankerna att ta emot kontanter!

Beatrice skickar med oss tre ”F” att begrunda efter denna konferens:

·       Förvåning! Är det något som Förvånat ER? Den snabba förändringshastigheten! Agera! Även om du inte har all information.

F.     Förskräckelse! Sjökablarna! Naivitet när jag granskat Transportstyrelsen. Källkritik o påverkan.

F.     Förväntan! Goda möjligheter att göra mkt bra. Vi skall inte vara NAIVA men ANVÄNDA digitala verktyg o utkontraktering osv.

Moderator: Kan de dåliga upphandlingarna bero på krånglig LoU?

BA: Javisst – men man måste ju även använda huvet själv. Min uppfattning är att man skyller ifrån sig. Upphandlingsförmågan måste bli bättre!

Vi måste lyfta oss i alla nivåer – Flourtanten behöver påminna om Cyberhygienen!

Moderator: Vad är du mest rädd för?

BA: Att Sverige inte kan hävda sig i den stenhårda internationella konkurrensen!

Vad innebär en aktiv svensk cyberförmåga?

cyberförmåga

SOFFUnder onsdagen höll Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) ett lunchseminarium gällande aktiv svensk cyberförmåga.

Talare var följande tre personer:

 • Ingvar Åkesson, tidigare GD FRA. Numera PwC Ekelöw
 • Fredrik Wallin, FRA
 • Johan Sigholm, Försvarshögskolan (ersatte Lars Nicander)

Förutom ovanstående talare var det cirka 30 personer anmälda. Från företag och organisationer såsom Ekelöw, Bitsec, Regeringskansliet, Krigsrådet, KKrVA, Ganeida Security, CGI, SAS Institute, Försvarsmakten, Eltel Network, Inspektionen för strategiska produkter, Triop.

Första talare ut var Fredrik Wallin som berättade om skillnaden mellan CND, CNE och CNA:

 • CND, computer network defence
 • CNA, computer network attack
 • CNE, computer network exploitation

FRAFredrik berättade även om cybervapnet Stuxnet samt att FRA har möjlighet att följa angripare i deras framfart mot svenska intressen. Även så understrykte Fredrik vikten av samverkan mellan myndigheter.

Den andra talaren var Johan Sigholm som berättade vad FHS gör inom cyberområdet. Johan berättade att cyberövningar är ett bra sätt att träna upp förmågan samt att det lag som brukar ligga bäst till vid övningar är de som representerar privata sektorn.

Att man bör se datornätverksoperationer (förkortat på engelska till CNO) som ett Venn-diagram där alla tre ben samverkar:

cyberförsvar

 

Behöver din organisation hjälp med ett aktivt cyberförsvar? Kontakta Triop AB →

Sista talaren var Ingvar Åkesson, och tidigare talare refererade till Försvarsmaktens regleringsbrev 2016 där följande framgår:

Försvarsmakten ska med stöd av Försvarets radioanstalt och eventuellt övriga berörda försvarsmyndigheter analysera och redovisa hur Sveriges cyberförsvar, inklusive en förmåga att genomföra aktiva operationer i cybermiljön, kan utvecklas och förstärkas. Föreslås konkreta åtgärder ska dessa rymmas inom given ekonomisk ram. Uppdraget ska löpande återrapporteras till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). En första delredovisning ska ske den 17 juni 2016.

Ingvar delade även med sig av några privata reflektioner från sin tid som GD och vad som kan göras inom cyberarenan.

Några punkter som Ingvar tog upp:

 • Förebygga cyberangrepp
 • Upptäcka cyberangrepp
 • Blockera angriparen
 • Vilseleda angriparen
 • Exploatera angriparens infrastruktur
 • Försvåra. Exempelvis DDoS mot angriparens infrastruktur
 • Förhindra. Slå ut angriparens infrastruktur

Viktigt att notera också att det är en skillnad  mellan aktiv och offensiv cyberförmåga.

Jag passade även på att fråga Johan Östlund på Ganeida Security om Sveriges cyberförmåga:

Sveriges aktiva cyberförmåga är ett mycket intressant och viktigt område och jag tycker det är bra att ämnet berörs. Dess känsliga natur gör dock att det är väldigt svårt att föra en rak och öppen dialog med berörda myndigheter.

Vidare säger Johan:

Detta är något av ett dilemma eftersom jag är övertygad om att privata aktörer har mycket att tillföra i utvecklingen av denna kapacitet. Min uppfattning är att myndigheterna aktivt måste söka kontakt med det privata näringslivet för att få fart på detta.

Vad gäller innehållet i själva seminariet kan jag tycka att man kanske borde ha lagt kunskapsnivån något högre och fokuserat mer på praktiska detaljer. Nu blev det väldigt mycket grundläggande teori.